Ochrona danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do witryny internetowej https://tradein.teqcycle.com/samsung-pl zwanej dalej „Witryną internetową” i „Ofertą internetową”.

Spółka Teqcycle Solutions GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc udostępnić Państwu tę Witrynę internetową. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz jakie możliwości wyboru mają Państwo w odniesieniu do swoich danych.

Korzystając z tej Witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ewentualny sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań należy wnieść do Administratora danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych odpowiedzialnym za ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie w rozumieniu RODO jest

Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 Monachium
Niemcy
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-Mail: info@teqcycle.com

Partnerzy zarządzający: Sebastian Neubeck

1.2 Informacje ogólne

Zastosowane terminy

„Dane osobowe” to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie przypisania do danych identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten ma szerokie znaczenie i obejmuje praktycznie każdy rodzaj przetwarzania danych.

„Administrator danych osobowych” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów);
 • dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy wideo);
 • dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu);
 • metadane i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy Oferty internetowej. W dalszej części osoby, których dane dotyczą, są określane wspólnym mianem „Użytkownicy”.

Cel przetwarzania

 • udostępnienie Oferty internetowej, jej funkcji i treści;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowanie się z Użytkownikami;
 • środki bezpieczeństwa;
 • pomiar zasięgu/marketing.

Przetwarzanie związane z działalnością spółki

Dodatkowo przetwarzamy:

 • dane adresowe (np. w celu tworzenia etykiet przewozowych, wysyłania pocztą elektroniczną informacji o zmianie statusu, wysyłania pocztą elektroniczną umowy);
 • dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, IMEI);
 • dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności);
 • dane pomocnicze (np. propozycje ulepszeń, komunikaty o błędach i bazy danych, które mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów);
 • dane produkcyjne (które mogą zawierać dane osobowe, takie jak np. nazwiska, adresy e-mail lub numery telefonów)

należące do naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług określonych umową, usług serwisowych i obsługi klienta.

Hosting

Korzystamy z hostingu w celu udostępnienia następujących usług: usługi infrastrukturalne i usługi platform, pojemność obliczeniowa, usługi w zakresie przestrzeni dyskowej i baz danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej Oferty internetowej.

W związku z powyższym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest skuteczne i bezpieczne udostępnianie niniejszej Oferty internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w poł. z art. 28 RODO (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), przez nas lub naszych dostawców usług hostingowych przetwarzane są dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę Witrynę internetową.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Gdy Państwo kontaktują się z nami (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przechowujemy Państwa dane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pojawienia się dalszych pytań. Pozostałe dane osobowe przechowujemy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to prawnie dozwolone bez specjalnej zgody.

2. Ogólne warunki korzystania z tej Witryny internetowej

2.1 Dane dotyczące dostępu

Spółka Teqcycle gromadzi dotyczące Państwa informacje, gdy korzystają Państwo z tej Witryny internetowej. Automatycznie gromadzimy informacje o sposobie korzystania z naszych usług i interakcji z nami oraz rejestrujemy informacje o Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane dotyczące każdego dostępu do naszej Oferty internetowej (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dotyczące dostępu obejmują nazwę i adres URL pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym pobraniu (kod odpowiedzi HTTP), typ przeglądarki i wersję przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony odsyłającej (tj. poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawcę wysyłającego zapytanie.

Dane dotyczące zarejestrowanych zdarzeń są wykorzystywane, bez powiązywania ich z Państwa osobą i bez innego działania związanego z profilowaniem, do dokonania analizy statystycznej dla celów operacyjnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i optymalizacją naszej Oferty internetowej oraz do anonimowego rejestrowania liczby odwiedzających naszą Witrynę internetową (ruch na stronie internetowej), a także zakresu i rodzaju korzystania z naszej Witryny internetowej i usług, jak również do celów rozliczeniowych, aby zmierzyć liczbę kliknięć otrzymanych od partnerów współpracujących. Informacje te umożliwiają nam dostarczanie spersonalizowanych i opartych na lokalizacji treści, analizowanie ruchu danych, wyszukiwanie i rozwiązywanie błędów, a także ulepszanie naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych protokołu, jeżeli na podstawie konkretnych wskazań zaistnieje uzasadnione podejrzenie ich niezgodnego z prawem wykorzystania. Adresy IP przechowujemy przez ograniczony okres czasu w plikach dziennika, jeśli jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa lub w celu wyświadczenia lub rozliczenia usługi, np. jeśli skorzystają Państwo z jednej z naszych ofert. Adresy IP przechowujemy również wtedy, gdy istnieje konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z korzystaniem z naszej Witryny internetowej. Dodatkowo w ramach Państwa konta przechowujemy datę ostatniej wizyty (np. podczas rejestracji, logowania, kliknięcia łączy itp.).

2.2 Pomiar dostępu

W ramach pomiaru zasięgu za pomocą oprogramowania Matomo przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej Oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) następujące dane: typ i wersja używanej przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, kraj pochodzenia, data i godzina zapytania serwera, liczba wizyt, czas przebywania w Witrynie internetowej oraz kliknięte łącza zewnętrzne. Adres IP Użytkowników zostaje poddany anonimizacji przed zapisaniem.

Oprogramowanie Matomo wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze Użytkowników i które umożliwiają dokonanie analizy korzystania z naszej Oferty internetowej przez Użytkowników. Dodatkowo na podstawie przetworzonych danych możemy utworzyć profile Użytkowników pod pseudonimem. Czas przechowywania plików cookie wynosi jeden tydzień. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z tej Witryny internetowej, będą przechowywane wyłącznie na naszym serwerze i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się zanonimizowanemu gromadzeniu danych przez oprogramowanie Matomo, klikając poniższe łącze. W tym wypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie opt-out, który zapobiegnie dalszemu gromadzeniu przez Matomo danych dotyczących sesji. Jeśli Użytkownicy usuną pliki cookie, usunięty zostanie również plik cookie opt-out, dlatego muszą dokonać ponownego aktywowania tego pliku.

Dzienniki zawierające dane Użytkowników zostaną usunięte najpóźniej po 2 miesiącach.

[ ] Państwa wizyta w niniejszej Witrynie internetowej jest na bieżąco rejestrowana za pomocą analizy internetowej Matomo. Aby przerwać rejestrowanie wizyty, proszę kliknąć tutaj.

2.3 Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy również w niektórych przypadkach pliki cookie. Za tą standardową technologią kryją się małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozwalające między innymi na zwiększenie komfortu użytkowania i bezpieczeństwa Witryny internetowej. Pliki cookie mogą służyć także lepszemu dostosowaniu usług oferowanych w Witrynie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub do jej ogólnego doskonalenia na podstawie analiz statystycznych.
Użytkownicy mogą decydować, czy zezwolą przeglądarce na wykorzystanie plików cookie. Powinni jednak wziąć pod uwagę, że brak zezwolenia na wykorzystanie plików cookie może skutkować ograniczeniem lub nawet brakiem dostępu do funkcjonalności witryn internetowych.
Jeśli Użytkownicy zezwolą na wykorzystanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki lub w drodze wyrażonej zgody, umożliwi to wykorzystanie na naszych stronach internetowych następujących plików cookie:

 • BALANCEID: Ten plik cookie służy jako identyfikator na czas trwania wizyty na naszych stronach internetowych. Obowiązuje wyłącznie dla bieżącej sesji.
 • _pk_id.21.445c: Ten plik cookie jest wykorzystywany przez program Matomo i służy do pomiaru czasu trwania wizyt na stronach internetowych. Obowiązuje przez rok od pierwszej wizyty w tej Witrynie internetowej.
 • _pk_ses.21.445c: Ten plik cookie jest wykorzystywany przez program Matomo i służy do ustalenia, w jaki sposób Witryna internetowa została znaleziona i odwiedzona. Obowiązuje wyłącznie dla bieżącej sesji.
 • ASP.Net.SessionId: Obowiązuje dla bieżącej sesji.

2.4 Profile w mediach społecznościowych

Spółka Teqcycle posiada profile w sieciach i na platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i Użytkownikami oraz informować ich o swoich usługach. Podczas wizyty na naszym profilu w odpowiednich sieciach i na platformach obowiązują warunki handlowe oraz zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez operatorów tych sieci i platform.

O ile nasza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, dane Użytkowników przetwarzamy, jeżeli komunikują się z nami w sieciach i na platformach społecznościowych, np. zamieszczając posty na naszych firmowych profilach lub wysyłając nam wiadomości.

2.5 Integracja usług i treści osób trzecich

Spółka Teqcycle na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (tj. analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej Oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) wykorzystuje w ramach swojej Oferty internetowej treści lub usługi dostawców zewnętrznych, takie jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej „treścią”), w celu ich opublikowania w tej Witrynie internetowej.

W związku z tym dostawcy zewnętrzni tych treści mają dostęp do adresów IP Użytkowników, gdyż są one konieczne do wysyłania treści do przeglądarek Użytkowników. Z tego powodu do prezentacji tych treści wymagany jest adres IP. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do ich rozpowszechniania. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (przezroczysta grafika, znana również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane do analizy informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej Witryny internetowej. Informacje poddane pseudonimizacji mogą być również zapisywane na urządzeniach Użytkowników w plikach cookie i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce, systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej Oferty internetowej, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

3. Podstawa prawna i okres przechowywania

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z powyższymi punktami stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes dotyczący przetwarzania danych to w szczególności zapewnienie działania i bezpieczeństwa Witryny internetowej, zbadanie, w jaki sposób odwiedzający z niej korzystają oraz ułatwienie jej użytkowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak jest to koniecznie do osiągnięcia założonych celów, np. w ramach realizacji sprzedaży.

4. Usługi wynikające z umowy

Spółka Teqcycle przetwarza dane swoich kontrahentów, klientów i zainteresowanych stron (zwanych dalej „Kontrahentami”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia na ich rzecz usług umownych lub przedumownych. Rodzaj, zakres i cel oraz konieczność przetwarzania tych danych określa stosunek umowny, stanowiący podstawę do przetwarzania danych.

Do przetwarzanych danych należą dane Kontrahentów (np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów)), jak również dane umowy (np. przedmiot usługi, IMEI, korespondencja handlowa) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe).

Specjalne kategorie danych osobowych nie są zasadniczo przetwarzane przez spółkę Teqcycle, chyba że stanowią część przetwarzania powierzonego lub wynikającego z umowy.

Spółka Teqcycle przetwarza dane niezbędne do uzasadnienia i realizacji usług kontraktowych oraz wskazujące na konieczność ich podania, o ile nie jest to oczywiste dla Kontrahentów. Ujawnianie informacji zewnętrznym osobom fizycznym lub prawnym odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje taki wymóg umowny. W przypadku przetwarzania danych przekazanych w ramach zlecenia spółka Teqcycle działa zgodnie z instrukcjami klienta oraz wymogami prawnymi.

Spółka Teqcycle przetwarza dane w obrębie zadań administracyjnych, jak również organizacji działalności, księgowości finansowej i przestrzegania zobowiązań prawnych, jak np. archiwizacja. Przetwarzanie dotyczy w tym wypadku tych samych danych, które są przetwarzane w ramach świadczenia usług kontraktowych. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych dotyczy klientów, zainteresowanych stron, partnerów biznesowych i odwiedzających Witrynę internetową. Cel oraz interes przetwarzania danych stanowi administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania służące utrzymaniu naszej działalności, realizacji zadań i świadczeniu usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług określonych w umowie oraz komunikacji dotyczącej umowy odpowiada danym, które zostały podane w ramach przetwarzania.

Spółka Teqcycle ujawnia lub przekazuje w związku z tym dane do administracji finansowej i doradców, takich jak doradcy podatkowi, biegli rewidenci, banki.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już niezbędne do wypełnienia umownych lub ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych oraz do realizacji wszelkich zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych; obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Ponadto w oparciu o interes ekonomiczny przetwarzane są informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych partnerach biznesowych, np. w celu późniejszego nawiązania kontaktu. Dane te najczęściej odnoszą się do firm i zasadniczo są przechowywane na stałe.

5. Państwa prawa jako osób, których dotyczą dane

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jeśli zechcą Państwo dochodzić tych praw, prosimy o kierowanie zapytań do administratora strony internetowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną, wraz z podaniem dokładnych informacji dotyczących Państwa osoby (patrz punkt 1). Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:

5.1 Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania Państwa danych, mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie bezpłatnej informacji o dotyczących Państwa gromadzonych danych osobowych oraz kopii tych danych. Ponadto mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania;
 • prawo do uzyskania informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub w przypadku organizacji międzynarodowych;
 • prawo do uzyskania informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub, jeśli jest to możliwe, a nie ma takiej możliwości o kryteriach obowiązujących dla ustalenia tego okresu;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, jeżeli nie zostały uzyskane od Państwa;
 • prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

5.2 Prawo do sprostowania

W przypadku przekazywania danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej mają Państwo prawo zażądać poinformowania o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

5.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Przy uwzględnieniu celów przetwarzania mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych — również w formie uzupełniającego oświadczenia.

 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób.
 • Odwołają Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest innych nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych (np. okresy przechowywania) lub wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlegamy.
 • Dane osobowe zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli opublikowaliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmiemy odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować Administratorów przetwarzających dane osobowe, iż zażądają Państwo od nich usunięcia wszystkich łączy do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych na okres, który umożliwia nam weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwili się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już potrzebne w celu ich przetwarzania, jednak są one Państwu potrzebne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione prawnie podstawy naszej firmy są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

5.5 Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, i które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputery formacie oraz do ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych za naszym pośrednictwem, o ile

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przekazywania danych zgodnie z ust. 1, mają Państwo prawo zażądać przekazania danych osobowych bezpośrednio przez nas do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

5.6 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów. Zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy dla przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, które służy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

5.7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu — łącznie z profilowaniem — i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

5.8 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.9 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Organem nadzorczym dla spółki Teqcycle jest Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach). e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

6. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów ustawowych o ochronie danych oraz możliwości technicznych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe w formie zaszyfrowanej. Dotyczy to zarówno Państwa zamówień, jak i loginu klienta. Korzystamy z systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer), zwracamy jednak uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Aby zabezpieczyć Państwa dane, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które stale dostosowujemy do aktualnego stanu techniki.

Ponadto nie gwarantujemy stałej dostępności naszej oferty; należy uwzględnić zakłócenia, przerwy lub awarie. Serwery, z których korzystamy, są regularnie i starannie zabezpieczane.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych osobowych.

8. Przekazywanie danych osobom trzecim, brak przekazywania danych do państw spoza UE/EOG

Zasadniczo wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w obrębie naszej firmy.

Jeżeli i o ile w ramach realizacji umów do przetwarzania angażujemy osoby trzecie, otrzymują one dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim ich przekazanie jest konieczne do wykonania danej usługi.

W przypadku zlecania na zewnątrz pewnych części przetwarzania danych („powierzenie przetwarzania”), zobowiązujemy podmioty przetwarzające do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych oraz do ochrony praw osób, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych podmiotom i osobom spoza UE oraz przekazywanie wykraczające poza przypadki wymienione w niniejszej Polityce prywatności i nie ma miejsca i nie jest planowane.

9. Inspektor ochrony danych

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej ochrony danych osobowych lub niniejszej Polityki prywatności lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem datenschutz@teqcycle.com lub bezpośrednio ze spółką Teqcycle Solutions GmbH (dane kontaktowe patrz punkt 1 oraz nocie prawnej (Impressum)), podając dopisek „Ochrona danych”.

10. Zmiany w Polityce prywatności

Spółka Teqcycle Solutions GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmienionej sytuacji prawnej, oferowanych usług oraz przetwarzania danych. Dotyczy to jednak wyłącznie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych. Jeżeli wymagana jest zgoda Użytkowników lub jeżeli Polityka prywatności zawiera postanowienia dotyczące umowy z Użytkownikami, zmiany będą dokonywane wyłącznie za ich zgodą.

Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią Polityki prywatności. Politykę prywatności można w dowolnym momencie zapisać i wydrukować .

(Stan: styczeń 2019 r.)