Warunki użytkowania/Warunki handlowe

Niniejsze Warunki użytkowania/Warunki handlowe regulują wszelkie relacje umowne między spółką Teqcycle Solutions GmbH, Baierbrunner Str. 31, 81379 Monachium (zwaną dalej: Teqcycle) oraz wymienionymi w § 2 sprzedającym (zwanym dalej: Sprzedający).


Spółka Teqcycle oferuje Sprzedającemu sprzedaż używanych telefonów komórkowych na rzecz spółki Teqcycle. Cena telefonu zależy od modelu i spełnienia wymagań podstawowych dotyczących urządzenia.

Teqcycle zastrzega sobie prawo do zmiany listy urządzeń uczestniczących w programie i dopasowanie ich cen na podstawie aktualnej wartości.

§ 1 - Zakres obowiązywania

W relacji handlowej pomiędzy spółką Teqcycle i Sprzedającym obowiązują wyłącznie poniższe Warunki użytkowania/Warunki handlowe w brzmieniu obowiązującym w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego. Inne warunki Sprzedającego nie będą uznawane za wiążące.

§ 2 - Możliwość korzystania

 1. Z oferty TeqCycle może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do podawania jedynie zgodnych z prawdą i kompletnych danych.
 3. Decyzje podejmowane za pośrednictwem strony procesu są wiążące i nie podlegają zmianom.

§ 3 - Oferta dla Teqcycle

 1. Jeżeli Sprzedający chciałby zaoferować spółce Teqcycle używany telefon komórkowy, musi jej przedstawić ofertę sprzedaży w następujący sposób:
  1. Wprowadź dokładny model/IMEI i wybierz urządzenie z katalogu na liście rozwijanej. Pamiętaj, ze wycena może różnić się w zależności od wersji danego modelu.
  2. Po wprowadzeniu modelu zostaniesz poproszony o odpowiedź na kilka pytań dotyczących stanu urządzenia. Nasza wycena zostanie policzona dopiero po odpowiedzi na wszystkie pytania
  3. Po otrzymaniu urządzenia przez firmę Teqcycle, urządzenie zostanie ocenione według tych samych kryteriów, według których je oceniłaś/-eś.
  4. Jeśli Twoja wycena będzie pokrywać się z naszą, sprzedaż zostanie zrealizowana a odpowiednia kwota zostanie przelana na Twoje konto. W wypadku gdy wyceny będą się różnić, przedstawimy Ci naszą ofertę odsprzedaży. Jeśli ją przyjmiesz, sprzedaż zostanie zrealizowana a odpowiednia kwota zostanie przelana na Twoje konto. W przeciwnym wypadku odeślemy Ci urządzenie na nasz koszt.
 2. W ramach jednej transakcji Sprzedający może zaproponować spółce Teqcycle sprzedaż jednego urządzenia.
 3. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 4. Spółka Teqcycle przechowuje teksty umów zgodnie z przepisami ustawowymi.

§ 4 - Wykorzystanie kodu promocyjnego Samsung Odkup

 1. Zrealizowanie kodu promocyjnego Samsung Odkup jest możliwe tylko w określonym, wcześniej zdefiniowanym okresie kampanii.
 2. Wprowadzenie kodu promocyjnego Samsung Odkup w podane pole i aktywowanie go poprzez kliknięcie przycisku "Aktywuj kod" jest możliwe tylko w trakcie procesu rejestracji.
 3. Jeśli kod promocyjny nie zostanie wykorzystany w procesie rejestracji (np. z powodu zapomnienia lub nieaktywności), roszczenie o bonus za dany proces wygasa. Późniejsze dodanie kodu do określonego procesu nie jest możliwe.

§ 5 - Usuwanie danych

 1. Przed wysłaniem telefonu komórkowego Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych zapisanych w telefonie komórkowym oraz na karcie SIM i do usunięcia ewentualnej karty pamięci. Ponadto Sprzedający jest zobowiązany do przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu komórkowego, a w przypadku urządzeń mobilnych firmy Apple z systemem operacyjnym od wersji iOS 7 — do wyłączenia funkcji „Znajdź mój iPhone”.
 2. Ewentualne nieusunięte karty SIM i karty pamięci w przypadku ewentualnego zwrotu urządzenia nie będą mogły zostać odesłane do Sprzedającego.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia spółki Teqcycle z wszelkich roszczeń, niezależnie od ich rodzaju i przyczyny, gdyby na urządzeniu (urządzeniach) były zapisane jakiekolwiek dane.
 4. Jednocześnie spółka Teqcycle zobowiązuje się do usunięcia danych z telefonów komórkowych, zwłaszcza do usunięcia danych stosownie do dalszych zapisów, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w sposób bezpieczny oraz z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych, aby uniemożliwić odtworzenie danych osobowych.
 5. Ponadto spółka Teqcycle jest zobowiązana do trwałego usunięcia lub zniszczenia danych zapisanych na urządzeniach pamięci, które zostaną jej przekazane w celu usunięcia danych. Ewentualne karty pamięci lub karty SIM w telefonach komórkowych zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 6. Spółka Teqcycle gwarantuje usunięcie danych zapisanych w urządzeniach pamięci zgodnie z najbardziej aktualnymi i uznanymi standardami bezpieczeństwa.
 7. Spółka Teqcycle gwarantuje, że zastosowane metody usuwania danych są objęte systemem zarządzania jakością i usunięcie danych zostanie udokumentowane w sposób kompletny oraz podlegający audytowi.

§ 6 - Wysyłka

 1. Jeżeli Sprzedający przedstawił spółce Teqcycle ofertę sprzedaży telefonów komórkowych, po otrzymaniu od spółki Teqcycle wiadomości e-mail z potwierdzeniem oferty sprzedaży jest zobowiązany do niezwłocznej wysyłki oferowanych telefonów komórkowych do spółki Teqcycle. Oferowany telefon komórkowy (telefony komórkowe) musi (muszą) dotrzeć do spółki Teqcycle najpóźniej w ciągu czternastu dni od chwili przekazania oferty. Jeżeli po upływie tego czasu telefon komórkowy nie dotrze do spółki Teqcycle, spółka Teqcycle zastrzega sobie prawo do przedstawienia Sprzedającemu nowej oferty.
 2. Na potrzeby wysyłki Sprzedający wykorzysta własne opakowanie. W opakowaniu Sprzedający umieści oferowany (oferowane) spółce Teqcycle telefon komórkowy (telefony komórkowe). Sprzedający w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do dołączenia oryginalnego opakowania i ładowarki. Za te przedmioty Sprzedający bezwarunkowo nie otrzymuje zapłaty. Jeżeli Sprzedający dołączy oryginalne opakowanie i (Iub) ładowarkę itp., spółka Teqcycle nie jest zobowiązana do odsyłania ich do Sprzedającego. Wraz z wysyłką Sprzedający przenosi prawo własności tych przedmiotów na spółkę Teqcycle. Niniejszym Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wyraża na to zgodę.
 3. Sprzedającemu nie wolno wkładać do opakowania innych przedmiotów niż oferowany telefon komórkowy i wysyłać ich do spółki Teqcycle. Jeżeli Sprzedający włoży do opakowania inne przedmioty, nie zostaną one do niego odesłane. Sprzedający już w tej chwili udziela zgody na zniszczenie tych przedmiotów. Jednocześnie spółka Teqcycle jest uprawniona do odesłania ich na koszt Sprzedającego.
 4. Jeśli sprzedający zarejestrował więcej niż jedno urządzenie do wysyłki każdego urządzenia należy użyć oddzielnego kartonu oraz oddzielnej etykiety przewozowej.
 5. Sprzedający zabezpieczy zawartość przesyłki poprzez użycie odpowiedniej ilości materiałów opakowaniowych. Ponadto Sprzedający zabezpieczy opakowanie poprzez użycie odpowiedniej ilości taśmy klejącej.
 6. Po przedstawieniu oferty spółce Teqcycle Sprzedający otrzyma wiadomość e-mail z łączem Prowadzącym do strony z informacją o statusie. Może z niej pobrać etykietę przewozową i zalecenia dotyczące opakowania. W przypadku użycia etykiety przewozowej udostępnionej przez spółkę Teqcycle wysyłka jest ubezpieczona. Etykieta przewozowa może być użyta jedynie do przesyłek wysyłanych z Polski.
 7. Jeżeli Sprzedający nie skorzysta z etykiety przewozowej udostępnionej przez spółkę Teqcycle, poniesie koszty wysyłki. Ponadto, przypisanie urządzenia do procesu, któremu jest dedykowane, będzie utrudnione co może się wiązać z wydłużeniem procesu oceny urządzenia lub jego brakiem.
 8. Wraz z przekazaniem ryzyko utraty lub pogorszenia jakości towaru przechodzi na spółkę Teqcycle.
 9. Korzystając z etykiety przewozowej udostępnionej przez spółkę Teqcycle, Sprzedający może nadać przygotowaną do wysyłki paczkę w każdym oddziale firmy kurierskiej DHL. Jeżeli Sprzedający wykorzysta etykietę przewozową w celu innym niż przewidziany, a tym samym niezgodnie z umową, będzie ponosić za to działanie odpowiedzialność wobec spółki Teqcycle.
 10. Jeżeli Sprzedający wysyła więcej niż dwa telefony komórkowe do spółki Teqcycle, jest zobowiązany umieścić na paczce etykietę ostrzegawczą „towar niebezpieczny”, także udostępnioną przez spółkę Teqcycle. Jeżeli Sprzedający nie umieści na paczce etykiety ostrzegawczej „towar niebezpieczny”, będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tego powodu.

§ 7 - Przyjęcie przez spółkę Teqcycle

 1. W ciągu siedmiu dni od otrzymania telefonu spółka Teqcycle sprawdzi według tych samych kryteriów co Sprzedający, czy informacje podane przez Sprzedającego są zgodne ze stanem rzeczywistym.
  Od momentu dostarczenia ostatecznej wyceny Odkupu przez TeqCycle, ostateczna decyzja dotycząca odsprzedaży urządzenia musi być podjęta w przeciągu 14 dni. W przypadku jej braku TeqCycle zastrzega sobie prawo do zmiany wartości urządzenia, w efekcie opóźnienia.
  Niezależnie od tego, czy Sprzedający usunął dane zgodnie z § 4 ust. 1, spółka Teqcycle (ponownie) usunie w sposób nieodwracalny wszystkie dane z przesłanych telefonów komórkowych. Wówczas zgodnie z oceną spółki Teqcycle mogą zaistnieć następujące sytuacje:
  1. Jeżeli spółka Teqcycle stwierdzi, że ocena dokonana przez Sprzedającego jest właściwa, przyjmie przedstawioną przez Sprzedającego ofertę w zaproponowanej cenie zakupu. W przypadku przyjęcia oferty spółka Teqcycle wyśle do Sprzedającego wiadomość e-mail z łączem do strony z informacją o statusie. Na stronie z informacją o statusie spółka Teqcycle poinformuje Sprzedającego o przyjęciu jego oferty. Tym samym umowa między spółką Teqcycle a Sprzedającym zostanie zawarta.
  2. Jeżeli po dokonaniu oceny urządzenia przez Teqcycle okaże się, że urządzenie jest w innym stanie niż stan podany przez klienta lub że zostało wysłane inne urządzenie niż zadeklarowane, Teqcycle przedstawi drugą ofertę, która może być zaakceptowana lub odrzucona przez klienta. W przypadku odmowy, urządzenie zostanie bezpłatnie zwrócone, a wszelkie potencjalne roszczenia o bonus wygasną. Jeśli wartość spadnie do 0 zł lub jeśli model nie znajduje się na liście urządzeń kampanii, Klient może wybrać pomiędzy „zwrotem" a „recyklingiem". Po wybraniu opcji „zwrot", urządzenie zostanie bezpłatnie odesłane, a wniosek o przyznanie wartości bonusu wygaśnie. Z drugiej strony, jeśli zdecydujesz się na recykling urządzenia i prawidłowo aktywowałeś kod bonusu podczas wyceny online, wartość premii zostanie wypłacona.
  3. Spółka Teqcycle zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Sprzedającego także bez podawania przyczyn.
  4. Wybór zwrotu urządzenia wiąże się zawsze z brakiem wypłaty wartości vouchera oraz ewentualnej kwoty proponowanej za wyceniane urządzenie

§ 8 - Własność

 1. Jeżeli Sprzedający składa spółce Teqcycle ofertę sprzedaży telefonu komórkowego, Sprzedający oświadcza zdecydowanie, że przesłany przez niego telefon komórkowy jest jego własnością, nie jest obciążony prawami osób trzecich i że jest on uprawniony do przekazania spółce Teqcycle prawa własności do tego telefonu.
 2. Jeżeli spółka Teqcycle ma wątpliwości dotyczące prawa własności Sprzedającego, jest uprawniona do zażądania przedstawienia dowodów pochodzenia urządzenia.
 3. Przeniesienie własności następuje w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a spółką Teqcycle.
 4. Sprzedający zobowiązuje się wraz z wysyłką paczki do zwolnienia spółki Teqcycle z wszelkich roszczeń osób trzecich, niezależnie od ich rodzaju i przyczyny, związanych z przesłanym telefonem komórkowym (telefonami komórkowymi).
 5. Ponadto Sprzedający wraz z wysłaniem paczki do spółki Teqcycle zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, w tym kosztów wynikających ze skorzystania z koniecznej i niezbędnej pomocy radcy prawnego i (lub) sądu, które w związku z przesłanym telefonem komórkowym spółka Teqcycle zmuszona będzie ponieść.

§ 9 - Zakazy i prawa autorskie

 1. Sprzedający zobowiązuje się do niestosowania skryptów i oprogramowania, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie strony internetowej spółki Teqcycle.
 2. Treści zawarte na stronie internetowej spółki Teqcycle mogą być wykorzystywane jedynie w celach określonych w umowie. Każde inne ich wykorzystanie jest zabronione.
 3. Treści zawarte na stronie internetowej spółki Teqcycle są chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa spółki Teqcycle lub partnerów pozostają zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub zmiany strony internetowej spółki Teqcycle są niedozwolone, o ile nie są konieczne pod względem technicznym w celu wykorzystania zgodnego z przeznaczeniem.

§ 10 - Odpowiedzialność cywilna

 1. Roszczenia odszkodowawcze Sprzedającego są wyłączone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Sprzedającego z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz wynikających z naruszenia istotnych warunków umowy (obowiązki kardynalne) oraz odpowiedzialności cywilnej za pozostałe szkody wynikające z umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez spółkę Teqcycle, jej ustawowych przedstawicieli lub osób działających w jej imieniu. Istotnymi obowiązkami umownymi są te, których wypełnienie konieczne jest do zrealizowania celu umowy.
 2. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy spółka Teqcycle ponosi odpowiedzialność jedynie za związane z umową przewidywalne szkody, jeżeli zostały one spowodowane nieumyślnie, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Sprzedającego wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu.
 3. Ograniczenia wymienione w ust. 1 i 2 obowiązują także na korzyść ustawowych przedstawicieli i osób działających w imieniu spółki Teqcycle, jeżeli roszczenia zgłoszone zostaną bezpośrednio wobec nich.

§ 11 - Ochrona danych

 1. Spółka Teqcycle gwarantuje poufne traktowanie danych osobowych Sprzedającego zgodnie z właściwymi przepisami prawa Republiki Federalnej Niemiec. W tym zakresie obowiązuje Polityka prywatności spółki Teqcycle.
 2. Sprzedający ma prawo w każdym momencie żądać usunięcia swoich danych, przechowywanych przez spółkę Teqcycle.
 3. Ponadto spółka Teqcycle zobowiązuje się do traktowania danych osobowych Sprzedającego jako poufnych i wykorzystywania ich jedynie w celu realizacji umowy. Obowiązuje to w szczególności w odniesieniu do ewentualnych danych osobowych zapisanych jeszcze na przesłanych przez Sprzedającego do spółki Teqcycle telefonach komórkowych. Dalsze szczegóły uregulowane są w Polityce prywatności.
 4. Dane podane na stronie internetowej spółki Teqcycle są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Europie.

§ 12 - Postanowienia końcowe

 1. Do umów pomiędzy spółką Teqcycle i Sprzedającym ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania obowiązkowych przepisów w szczególności państwa będącego miejscem pobytu Sprzedającego jako konsumenta pozostają nienaruszone.
 2. Jeżeli w przypadku Sprzedającego — pomimo zapisu § 2 ust. 1 — chodzi o kupca, osobę prawną prawa publicznego lub o majątek specjalny publicznoprawny, sądem właściwym w przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Sprzedającym a spółką Teqcycle jest sąd właściwy dla siedziby spółki Teqcycle.
 3. Także w przypadku nieskuteczności pod względem prawnym poszczególnych punktów umowy pozostała część umowy pozostaje wiążąca. Nieskuteczne punkty zastąpione zostaną przez przepisy ustawowe, o ile takie istnieją. Jeżeli dla jednej ze stron umowy stanowiłoby to nieusprawiedliwione obciążenie, umowa w całości stanie się nieskuteczna.

Stan na dzień: 16.03.2020